История на балканските народи

Заглавие: Joachim metropolite de Moldavie et les relations de l’Eglise moldave avec le patriarcat da Pec et l’archeveche d’Achris au XVe siecle

Автор: Michel Lascaris

Издателство: Cultura Nationala;Bucuresti

Година на издаване: 1927

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Православна църква- Молдова-история, Православна църква-Сърбия-история, Православна църква-Румъния-история, Българска православна църква-история, Охридска архиепископия-история

Систематична сигнатура: 281.6/.9(091)

Заглавие: Articles politiques es scientifiques

Автор: Nikolas Mileff

Сведения за автора: Проф. Никола Милев. 1871-1925 г. Историк, дипломат, народен представител. Член на ВМРО. Убит по решение на ЦК на БКП. Съученик на Симео Радев.

Издателство: Фонд Никола Милев;София

Година на издаване: 1928

Автографи от: Подписана от Симеон Радев

Предмет: Балкански страни-история
Балкански страни-политика-история
България-история, нова
Балканска война, 1912-1913 г.

Систематична сигнатура: 949.7
32(497)(091)
949.72.052.2

Заглавие: Балканските воjни и Македониjа

Автор: Горги Абациев

Сведения за автора: Георги Абаджиев. 1910-1963 г. Македонски писател, публицист. Юрист по образование. Застъпник за коминтерновската линия за македонизма.

Издателство: Институт за национална историjа;Скопjе

Година на издаване: 1958

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Балкански страни-история
Македония-история, нова

Систематична сигнатура: 949.7
949.717

Заглавие: Le conflit greco-bulgare d’octobre 1925 et son reglement par la Societe des nations

Автор: Georges V. Sarailieff

Издателство: Без изд.;Amsterdam

Година на издаване: 1927

Предмет: Международни отношения-Гърция и България-история

Систематична сигнатура: 327(495:497.2)(091)

Заглавие: Byzance apres Byzance

Автор: Nicolae Iorga

Издателство: L’Institut d’etudes byzantines;Bucarest

Година на издаване: 1935

Предмет: Византия-история

Систематична сигнатура: 949,5

Заглавие:La verite sur le passe et le present de la Bessarabie

Автор: N. Iorga

Издателство: Librairies P. Suru et H. Champion;Bucarest ; Paris

Година на издаване: 1922

Предмет: Бесарабия-история

Систематична сигнатура: 949.89
949.8
947.7

Заглавие: La main-noire

Автор: Dobrivoi R. Lazarevitch

Сведения за автора: Добривой Лазаревич – член на кралското семейство. Девети престолонаследник.

Издателство: Librairie Nouvelle;Lausanne

Година на издаване: 1917

Предмет: Сърбия-история, нова
Сърбия-политика-история

Систематична сигнатура: 949.711
32(497.11)(091)

Заглавие: Turquie

Автор: Joseph Marie Jouannin, Jules van Gaver

Издателство: Firmin Didot Freres;Paris

Сведения за изданието: Илюстровано с гравюри

Година на издаване: 1840

Автографи от: С библиогр. бел.

Предмет: Турция-история и цивилизация

Систематична сигнатура: 956.0
930.85(560)

Заглавие: Источно питанье

Автор: Василь Поповиh

Издателство: Геца Кон;Београд

Година на издаване: 1928

Предмет: Източен въпрос
Балкански страни-история
Турция-история
Европа-история

Систематична сигнатура: 949.7/П77Ви

Заглавие: Conferenze italiane sulla nazione romena

Автор: Nicolae Iorga

Сведения за автора: Николае Йорга (1871-1940). Историк, академик, политик. Против анексията на Добруджа. Убит от националистите.

Издателство: Ulrico Hoepli;Milano

Година на издаване: 1927

Предмет: Румъния-история и култура

Систематична сигнатура: 941/949/I-70-Nc

Заглавие: Les Roumains de Macedoine

Автор: Alexandre Rubin

Издателство: Imprimerie professionnelle dem. C. Ionesco;Bucarest

Година на издаване: 1913

Предмет: Румънци-в Македония-история и култура
Румънци-в Гърция-история и култура
Балкански страни-история

Систематична сигнатура: 323.1(4/9)/R88Ar

Заглавие: La politique allemande et les probblemes balkaniques de 1870 a 1939

Автор: Kiril J. Kirkoff

Издателство: Б. изд.;София

Година на издаване: 1940

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Германия-история
Германия-външна политика-история
Балкански страни-история
България-история

Систематична сигнатура: 943.0/K48Kp

Заглавие: Историjа српскога народа

Автор: Ст. Станоjевиh

Сведения за автора: Станое Станоевич (1874-1937). Сръбски историк, енциклопедист. Участник в балканските и Първата Световна вйна. Застъпник на идеята за Влика Сърбия.

Издателство: кньижарница Напредак;Београд

Година на издаване: 1926

Предмет: Сърбия-история

Систематична сигнатура: 949.7/С69Си

Заглавие: Search for tomorrow

Автор: Rom Landau

Сведения за автора: Ром Ландау (1899-1974). (Ромаулд) Ландау е роден в Полша, но с британско гражданство. Скулптор, автор, педагог, служител на външната служба и специалист по арабската и ислямската култура.

Издателство: Nicholson & Watson;London

Година на издаване: 1938

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Близък и Среден изток-история
Балкански страни-история, нова
България-история, нова
Гърция-история, нова
Югославия-история, нова

Систематична сигнатура: 951/959/L23Rs

Заглавие: Записи Jеврема Груjиhа : Кнь. 1 : Пред Светоандреjску скупштину

Автор: Jеврем Груjиh

Издателство: Српска кральевска академиjа;Београд

Година на издаване: 1922

Предмет: Сърбия-история
Сърбия-политика-история

Систематична сигнатура: 949.7/Г88Jз